1. نمره خام : به صورت درصد بیان میشود در کنکور برای جواب های اشتباه 3/1 نمره منفی منظور میشود کمترین نمره منفی 3/33- مربوط به داوطلبی که تمام سوالات را اشتباه جواب داداه است .

فرمول نمره خام یا درصد عبارت است از ضرب تعداد سوالات درست در عدد سه منهای تعداد جوابهای نادرست تقسیم بر تعداد کل سوالات ضربدر سه شده جواب حاصل ضربدر عدد صد

2- نمره تراز : نمره تراز هر درس بین 0تا 10000 است در نمره تراز نمره منقی وجود ندارد داوطلب که نمره خام او 0 شده ممکن است نمره تراز بین 3500 یا 4000 به دست آورد. توجه داوطلبانی که نمره تراز آنها بیشتر از 5000 جزء نیمه زرنگترها و نمره تراز آنها کتر از 5000 جزء نیمه ضعیف تر دانش آموزان هر درس می باشد.

نکته : داوطلبی که نمره خام او 100درصد است مطمئنا نمره تراز 10000 به دست نمی آورد ممکن است نمره ترازی در حدود 9000 یا کمتر یا بیشتر کسب کند که بستگی به نمرات خام سایر داوطلبان دارد .

نکته : هیچ گاه با درصد و نمره خام نمی توان نمره تراز را بدست آورد نمره تراز بستگی به سطح علمی همه شرکت کنندگان در درس مربوطه دارد.

نکته مهم : نمره تراز اهمیت دارد نه نمره خام و در صد درس چون ممکن است مثلا در یک درس با درصد پایین تر از بالایی بیاوریم آن هم به این خاطر است که آن درس برای همه داوطلبین مشکل بوده است برعکس این موضوع هم صادق است که مثلا ما با درصد بالا تر از پایینی بدست آوریم که آن هم به این موضوع مربوط میشود که آن درس برای همه داوطلبان آسان بوده است و توانایی پاسخ گویی به آن را داشته اند پس داوطلبان نباید با دیدن درصد بالا و یا درصد پایین خوشحال و نا امید شوند و با ید این نکته به او تذکر داده شود.

برای به دست آوردن تراز کل نمره تراز هر درس در ضریب آن درس ضرب شده بر مجموع ضرایب تقسیم می شود .
نوشته شده توسط محسن جان  | لینک ثابت |


محاسبه نمره خام ( به درصد )، نمره تراز و نمره کل در آزمون کارشناسی ارشد
برای محاسبه نمره خام و تراز خود در آزمون های آمادگی کنکور ارشد می توانید از فرمول های زیر استفاده کنید.
1-محاسبه نمره خام هر درس به درصد:
نمره خام داوطلب در هر درس ( اعم از عمومی و اختصاصی ) از طریق فرمول زیر به دست می آید:
نمره خام داوطلب در هر درس به درصد
={(تعداد پاسخ های صحیح *3) – (تعداد پاسخ های غلط)} {تقسیم بر} { تعداد کل سوالات آن درس * 3 }
به هر پاسخ صحیح 3 امتیاز تعلق می گیرد و به ازای هر پاسخ غلط یک امتیاز کسر می گردد.
نکته مهم:تغییرات نمرات خام دروس ، در محدوده 3/33- تا 100 می باشد. به طوری که اگر داوطلب کلیه سوالات یک درس غلط جواب دهد ، نمره خام او در آن درس 3/33 - می شود و اگر به همه سوالات یک درس پاسخ صحیح دهد نمره خام او در آن درس 100 خواهد شد.
2-نمره تراز:
به دلیل نابرابری سطح دشواری دروس مختلف عمومی و اختصاصی نمرات خام داوطلبان تراز می شود. برای تعیین نمره تراز ، لازم است تمامی نمرات خام داوطلبان در هر گروه آزمایشی و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراین یافتن نمره تراز دروس توسط داوطلب امکان پذیر نیست.
3-نمره کل در هر زیر گروه :
می دانیم که دروس امتحانی رشته های مختلف تحصیلی آزمون سراسری دارای ضرایب متفاوتی هستند ؛ به همین منظور رشته های تحصیلی در هر گروه آزمایشی که مواد امتحانی آنها از ضرایب یکسانی برخوردارند، در یک زیر گروه قرار می گیرند. در هر پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری ، چند زیر گروه داریم که در دفترچه شماره 2 آزمون سراسری مشخص شده است.
نمره کل در هر زیر گروه ، میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و اختصاصی با توجه به ضریب هر درس در آن زیر گروه می باشد. متذکر می شود که ضریب دروس تخصصی 3 برابر می شود.
نمره کل آزمون زیر گروه A =
{{مجموع (نمرات تراز دروس اختصاصی * ضریب مربوطه)}*3 +مجموع ( نمرات تراز دروس عمومی * ضریب مربوطه )} { تقسیم بر } {(مجموع ضرایب دروس اختصاصی ) * 3 + ( مجموع ضرایب دروس عمومی)}
1-محاسبه نمره خام هر درس به درصد:
نمره خام داوطلب در هر درس ( اعم از عمومی و اختصاصی ) از طریق فرمول زیر به دست می آید:
نمره خام داوطلب در هر درس به درصد
={(تعداد پاسخ های صحیح *3) – (تعداد پاسخ های غلط)} {تقسیم بر} { تعداد کل سوالات آن درس * 3 }

2-نمره کل در هر زیر گروه :
نمره کل آزمون زیر گروه A =
{{مجموع (نمرات تراز دروس اختصاصی * ضریب مربوطه)}*3 +مجموع ( نمرات تراز دروس عمومی * ضریب مربوطه )} { تقسیم بر } {(مجموع ضرایب دروس اختصاصی ) * 3 + ( مجموع ضرایب دروس عمومی)}
نوشته شده توسط محسن جان  | لینک ثابت |

افراد برتر کنکور شنبه ۱۳ شهریور۱۳۸۹ ۱۶:۴۹ بعد از ظهر
گفت و گو با رتبه 1 مهندسی کامپیوتر             باید جدی باشیم! 


گفت و گو با  باغبان زاده، ‌رتبه 1 مهندسی شیمی      برای ارشد لازم نیست همه درصدهایت 100 باشد.


گفت و گو با رتبه 1 مدیریت اجرایی  


گفت و گو با محمد رستگار، ‌رتبه 1 مهندسی برق            


نوشته شده توسط محسن جان  | لینک ثابت |

فرمول محاسبه تراز در کنکور سراسری و آزاد شنبه ۱۳ شهریور۱۳۸۹ ۱۲:۲۳ بعد از ظهر
محاسبه نمره کل(تراز) به ترتیب زیر محاسبه می شود.

3-1) نمره حقیقی و تراز هر درس

فرض می کنیم داوطلب ام در درس i ام از تعداد n سوال به n1 سوال پاسخ صحیح داده و به n2 سوال پاسخ غلط به بقیه سوالها پاسخ نداده است اگر فرض کنیمNHij نمره حقیقی درس iام فردjام باشد در این صورت نمره این فرد در این درس به درصد به صورت زیر محاسبه می شود:

پس برای هر گروه در هر درس یک نمره NHij داریم.طبق معمول با محاسبه فراوانی تجمعی مقدار Zij توزیع نرمال استاندارد متناظر با نمره با NHij را حساب می کنیم.سپس باتوجه به مقداری Zij از رابطه زیر نمره تراز را حساب می کنیم.

NTij=2000z+5000

ترجمه اش می شود

محاسبه نمره کل(تراز) به ترتیب زیر محاسبه می شود.

نمره حقیقی و تراز هر درس

فرض می کنیم داوطلب نقی زاده در درس ریاضی از تعداد 55 سوال به 46 سوال پاسخ صحیح داده و به 6 سوال پاسخ غلط به بقیه سوالها پاسخ نداده است اگر فرض کنیم نمره خام(درصد) نمره حقیقی درس ریاضی نقی زاده باشد در این صورت نمره این فرد در این درس به درصد به صورت زیر محاسبه می شود:

پس برای هر گروه در هر درس یک نمره خام داریم.طبق معمول با محاسبه فراوانی تجمعی مقدار Zنقی زاده توزیع نرمال استاندارد متناظر با نمره با نمره خام را حساب می کنیم.سپس باتوجه به مقداری Zنقی زاده از رابطه زیر نمره تراز را حساب می کنیم.

NTij=2000z+5000با صورت عملیاتی بیشت بدانیمنمره‌گذاری

پس‌از تهیه‌ و اجرای آزمون‌کنکورنوبت به تصحیح برگه‌ها و نمره‌گذاری آن‌ها می‌رسد. در نمره‌گذاری آزمون‌های عینی دو روش عمده وجود دارد:

محاسبه‌ی كلیه‌ی پاسخ‌های درست بدون كسر نمره برای حدس زدن

كسر مقداری از نمره برای جبران حدس زدن. برای تعیین نمره در این روش، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

= درصد عملكرد

در این فرمول:

تعداد پاسخ‌های درست : R

تعداد پاسخ‌های غلط : W

تعداد گزینه‌های هر سؤال : N

تعداد کل سؤال‌ها : Tنمرات معیار

نمرات معیار، عملكرد هر دانش‌آموز را در یك آزمون، بنا بر اختلاف عملكرد او از میانگین گروه، برحسب واحد انحراف معیار نشان می‌دهد.

آن دسته از نمرات معیار كه دارای توزیعی با میانگین صفر و انحراف معیار واحد هستند، به نمرات Z شهرت دارند.

و

نمره‌ی خام: X ‌

میانگین نمرات:

انحراف معیار نمرات: SD ‌

تعداد نمرات: N ‌

نمره‌ی T (نمره‌ی تراز)

مقیاس نمرات T با ضرب نمرات Z در عدد ثابت a و جمع كردن نمرات حاصل با عدد ثابت b به‌دست می‌آید. بنابراین، آن دسته از نمرات معیار كه دارای توزیعی با میانگین b و انحراف معیار a است، توزیع نمرات T نام دارد.در محاسبه‌ی نمره‌ی تراز كنكور سراسری، میانگین را 5000 و انحراف معیار را 2000 تعیین می‌كنند. درنتیجه:البته می‌توان Z را از روی نمودار نرمال به‌دست آورد.

مقایسه‌ی درصدها و نمرات معیار در توزیع نرمال:

خصوصیات:

دو قسمت منحنی نرمال نسبت به خط وسط آن قرینه هستند.

در توزیعی كه این منحنی مُعرف آن است، اكثر نمره‌ها در وسط توزیع انباشته شده‌اند.

هرچه از وسط منحنی به دوطرف آن پیش برویم، از ارتفاع منحنی (حجم نمرات) كاسته می‌شود و در انتهای منحنی دنباله‌های طویلی به‌وجود می‌آیند.

دو امتداد منحنی در بی‌نهایت محور افقی را قطع می‌كنند، زیرا تعداد مواردی كه لازم است تا یك منحنی نرمال واقعی درست شود، از لحاظ نظری بی‌نهایت است.

در منحنی نرمال، میانگین، میانه و نما بر روی هم قرار دارند.

در روی این منحنی دو نقطه وجود دارد كه در آن‌ها جهت منحنی تغییر می‌كند. این دو نقطه در فواصل 1 انحراف معیار از میانگین قرار دارند.

در منحنی نرمال، بین انحراف معیارها و نسبت افراد یك رابطه‌ی دقیق ریاضی وجود دارد و در هر واحد انحراف معیار همیشه یك نسبت ثابت از افراد موجود است. اگر تمام سطح منحنی نرمال را برابر یك واحد فرض كنیم، بین میانگین 1+ و 1- انحراف معیار 13/34% از كل مساحت منحنی قرار دارد. هم‌چنین 26/68% = 13/34´2 از كل سطح منحنی بین 1+ و 1- انحراف معیار واقع است. ضمناً در حدود 44/95% مساحت زیر منحنی بین 2+ و 2- انحراف معیار قرار دارد و در حدود 74/99% این مساحت نیز در فاصله‌ی 3+ و 3- انحراف معیار واقع است. بنابراین، تقریباً تمام سطح زیر منحنی نرمال در این فاصله‌ی انحراف معیار قرار دارد. به‌همین سبب است كه محققان و آمارگران، سطح منحنی نرمال را عملاً بین 3+ و 3- انحراف معیار فرض می‌كنند

بعد از اینکه نمره تراز هر درس محاسبه شد نمره تراز هر زیر گروه و نمره تراز کل حساب می شود

محاسبه نمره تراز اختصاصی برای یك كارنامه فرضی


شیمی فیزیك ریاضی
دروس اختصاصی
40 70 30 درصد 6080 6970 6260 نمره تراز
در نهایت با ضرب وتقسیم با ضرایب مختلف نمره زیر گروههای مختلف

مشخص می شود
http://www.olgou.ir/Articles/karnameh.html

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org
نوشته شده توسط محسن جان  | لینک ثابت |